Automatyka pożarowa SAP

wciskany alarm

Systemy wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP

Wczesne wykrycie pożaru w jego początkowej fazie rozwoju i natychmiastowe przekazanie sygnału alarmowego, celem podjęcia akcji ratowniczej ma decydujący wpływ dla szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz uniknięcia poważnych strat materialnych. System SSP jest podstawowym elementem automatyki pożarowej, jego główne zadanie, to wykrycie i sygnalizacja o zagrożeniu. W instalacjach rozbudowanych, centrala SSP zarządza również pracą pozostałych, zainstalowanych na obiekcie elementów automatyki pożarowej takich jak: dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, gaśnicze instalacje przeciwpożarowe i inne, zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Informacja o zagrożeniu pożarowym jest kluczowa dla bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w chronionym obiekcie. Jak sama nazwa wskazuje, jego rolą jest nadawanie komunikatów, które mogą być zarówno dźwiękowe, jak i głosowe – są kierowane do przebywających w budynku osób i przede wszystkim ostrzegają o zagrożeniu oraz zalecają ewakuację z budynku. Nadawane mogą być automatycznie albo przez operatora, bezpośrednio po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej SSP.

 

Systemy oddymiania SO

W przypadku pożaru nadrzędnym celem jest bezpieczna ewakuacja, by to osiągnąć należy usunąć z jej dróg zadymienie powstające w pierwszej fazie pożaru. W późniejszej fazie należy zapewnić warunki do prowadzenia działań gaśniczych.

Najbardziej popularne systemy grawitacyjnego usuwania dymu są stosowane w celu niedopuszczenia do nadmiernego zadymienia ewakuacyjnych ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych obiektów użyteczności publicznej, handlowych, magazynowych i produkcyjnych. System może być uruchomiony ręcznie albo automatycznie, bezpośrednio po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej SSP.

Każdorazowo usługa obejmuje:
- projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
- instalację systemu;
- dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatem montażu i protokołami uruchomienia i odbioru;
- konserwację i serwis wykonanych jak i istniejących systemów;
- modernizacje i remonty istniejących instalacji przeciwpożarowych;
- szkolenie personelu.